Money letter labels

by Lev Kolosov


mon002.jpg (41457 bytes)

Money letter from Lyakhovichi to Baranovichi with Lyakhovichi money correspondence hand stamp

mon001.jpg (50002 bytes)

Money letter from Zhirovitsii to Dvinski with Zhirovitsii money correspondence label