Post station offices

by Lev Kolosov


ps00005.jpg (5964 bytes)

Domonovichi Minsk Gub. post station serial "2" postmark

ps00003.jpg (6403 bytes)

Korelitskaya post station serial "1" Minsk Gub. postmark

ps00008.jpg (19164 bytes)

Loevskaya post station serial "1" Minsk Gub. postmark

ps00007.jpg (5625 bytes)

Gorodeya post station serial "2" Minsk Gub. postmark

ps00004.jpg (6340 bytes)

Pogoreltsi post station serial "2" Minsk Gub. postmark