Byelorussian pre-adhesive postmarks

by Lev Kolosov


lev0020.jpg (19591 bytes)

Brest POLUCHENO ( received ) 39th November 1850

lev0051.jpg (32947 bytes)

Slutsk 17th February (?) on money letter to Vilno ( circular postmark on receiving )

lev0052.jpg (7550 bytes)

Polotsk 1838(?)

lev0053.jpg (8928 bytes)

Polotsk

lev0054.jpg (4299 bytes)

Rogazev straight line postmark