TPO postmarks

a postal stationery display by Timo Bergholm


oval 282 Nadezhdinskiy Zavod - Goroblagodatskaya TPO postmark


Hexagonal 150 Kamyshin - Tambov TPO postamark