Post stations

a postal stationery display by Timo Bergholm

Polish type postmarks


a postcard to Zavertsy, Petrokov Gub. Bendin Uezd via Station Pilitsa Keletsk Gub.
29.06.1877 St.Zavertsy rectangular postmark
29.06.1877 St.Pilitsa single-ring postmark


a postcard from Pilitsa to Germany

Russian straight line type station postmarks


30.12.1881 Station Didrikyul Lifland region (postal operations on the station were opened in September 1863 and closed in August  1889)


Station Krasnoyarskaya Samara region


Rozenpoyskya Station Lifland region.
Station Kuykats Lifland region opened in 1858 and closed in August 1889